N

Bij montage geen voorrijkosten

N

Gratis advies?
Bel: 06-57 62 71 44

Algemene voorwaarden

1. Partijen

 1. Veranda Garant: Veranda Garant B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83479589, gevestigd te Nuenen aan De Tienden 19 (5674 TA), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Verdere gegevens van Veranda Garant:

Website: www.verandagarant.nl
Email: info@verandagarant.nl
Telefoonnummer: 06 – 26 58 27 38
Btw-identificatienummer: NL862890445B01

 1. Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen en/of diensten van Veranda Garant.
 2. Consument: de Klant die natuurlijk persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.
 3. Goed(eren): producten, in het bijzonder (terras)overkappingen, die Veranda Garant verkoopt.

2. Toepasselijkheid

 1. Veranda Garant verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Veranda Garant en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Derden die door Veranda Garant bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

2. Aanbod en overeenkomst

 1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte, weergegeven op de website of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Veranda Garant is aangegeven.
 2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt. De overeenkomst wordt derhalve uitdrukkelijk onder de opschortende en/of ontbindende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de Goederen aangegaan. Indien Veranda Garant een beroep moet doen op deze bepaling geeft dat de Klant geen recht op schadevergoeding.
 3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, accijnzen, toeslagen en overige factoren.
 4. Alle opgaven van Veranda Garant van getallen, maten, geur, gewichten en kleur van de Goederen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Veranda Garant.
 5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
 6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Veranda Garant.
 7. De overeenkomst komt tot stand:

Bestelling via de webshop: op het moment dat de Klant de bestelprocedure op de website van Veranda Garant correct heeft doorlopen en nadat de door Veranda Garant verzonden bevestigingsmail van de overeenkomst in de mailbox van het door de Klant opgegeven e-mailadres is aangekomen.

Bestelling anders dan via de webshop: nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Veranda Garant een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Veranda Garant, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

 1. Indien een opdracht door meerdere Klanten is gegeven, verbinden alle Klanten zich hoofdelijk aan de overeenkomst. Indien Veranda Garant de opdracht met meerdere opdrachtnemers aanneemt, is iedere opdrachtnemer verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

4. Levering/Uitvoering van de overeenkomst

 1. Veranda Garant behartigt de belangen van de Klant binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdracht bestaat in beginsel uit het leveren van Goederen, toebehorende producten en/of het installeren daarvan. Veranda Garant verstrekt te allen tijde slechts een generale (niet op het individu toegespitste) aanbeveling ten aanzien van de locatie van de te plaatsen Goederen. De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk om de meest geschikte locatie voor de Goederen te bepalen. Veranda Garant zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De leveringen van Veranda Garant worden derhalve uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Veranda Garant uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de daadwerkelijke resultaten of effecten.
 2. Veranda Garant zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Klant Veranda Garant altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn van tenminste 30 dagen voor nakoming dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 3. Het staat Veranda Garant vrij de opdracht en/of levering te laten uitvoeren door derden.
  Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 4. Levering van de Goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren Goederen gaat op de Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van de Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
 5. Veranda Garant is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Veranda Garant de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Door goedkeuring kan Veranda Garant niet meer worden aangesproken of gebreken die ten tijde van de goedkeuring redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.
 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Veranda Garant een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren Goederen.
 7. Indien Veranda Garant voor de bezorging/levering zorgdraagt dient de Klant een bezorgadres door te geven waar Veranda Garant de te leveren Goederen op de aangegeven datum of een andere werkdag tussen 08.00 en 18.00 uur kan (laten) bezorgen/leveren. Indien de Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat de Goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de Goederen op een volgend moment voor rekening van de Klant. De Klant zal alsdan een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald bij Veranda Garant.
 8. Het is de Klant zonder schriftelijke toestemming van Veranda Garant niet toegestaan de door Veranda Garant geleverde diensten of Goederen door te leveren of ter beschikking te stellen aan derden. De Klant vrijwaart Veranda Garant voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de diensten of levering van goederen door Veranda Garant aan de Klant geleverd en welke de Klant aan een derde heeft door geleverd.
 9. De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Wanneer door de Klant tussentijds wijzigingen in de uitvoering van de opdracht noodzakelijk worden, brengt Veranda Garant de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de Klant. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Veranda Garant dit als een aanvullende opdracht aan de Klant in rekening. Veranda Garant mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de Klant in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Veranda Garant zijn toe te rekenen. Deze laatste situatie leidt niet tot reductie van de hoofdsom(men).
 10. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, is de keuze voor de bij de uitvoering van de opdracht te gebruiken materialen of werkwijzen te allen tijde vrij voor Veranda Garant. Het staat Veranda Garant derhalve vrij om voorafgaand en/of tijdens de uitvoering van de overeenkomst te besluiten andere materialen of werkwijzen bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken.

5. Verbintenissen van de Klant

 1. De Klant stelt Veranda Garant in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Veranda Garant. Hieronder wordt onder andere begrepen:
  a) Op het door de Klant opgegeven (aflever)adres aanwezig zijn op de overeengekomen (lever)datum;
  Voor de uitvoering van werkzaamheden op locatie:
  b) Er zorg voor dragen dat Veranda Garant tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen (zoals vergunning e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen gegevens;
  c) Het ter beschikking stellen van aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de Klant;
  d) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Veranda Garant behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;
  e) Het op een zodanige wijze inrichten van de werkplaats, in verband met de werkzaamheden ter plaatse, zodat Veranda Garant dadelijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht;
  f) Veranda Garant dient te allen tijde het object waaraan of waarin het werk wordt verricht te kunnen betreden. De Klant dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een sleutel;
  g) Zich te weerhouden van het stellen van voorwaarden aan het betreden van het object en/of de ruimte waaraan of waarin de werkzaamheden door Veranda Garant worden verricht, waaronder voorwaarden omtrent kleding en te gebruiken materialen;
  h) Er zorg voor dragen dat Veranda Garant beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen.
 1. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient de Klant Veranda Garant hieromtrent tijdig te informeren. Veranda Garant is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag-, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan de Klant in rekening te brengen.
 2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Veranda Garant niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan de Klant te vergoeden.
 3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Veranda Garant aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Veranda Garant worden verstrekt. De Klant draagt zelf het risico en verantwoordelijkheid van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe de Klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Veranda Garant zijn verstrekt, heeft Veranda Garant het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 4. Voorafgaand aan de uitvoering dient de Klant de afgesproken en benodigde zaken en informatie aan Veranda Garant te verschaffen, zoals tekeningen, berekeningen en uitvoeringsvoorschriften. Veranda Garant zal deze naar haar beste weten beoordelen. Veranda Garant is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door de Klant.
 5. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
  a) Onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen;
  b) Gebreken aan/door de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
  c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.
 6. De Klant zal alle op de Goederen van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze algemene voorwaarden en gebruikshandleiding van de Goederen, strikt naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig naleven van bovengenoemde gebruiksvoorschriften en instructies, is de Klant aansprakelijk.

6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de verkochte Goederen gaat, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen de Klant ter zake uit de overeenkomst aan Veranda Garant verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele bijkomende kosten en buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de Klant derhalve niet gerechtigd om de Goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
 3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Veranda Garant tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van de, met eigendomsvoorbehoud geleverde, Goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
 4. Wanneer de Klant in gebreke is bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is de Klant verplicht op verzoek van Veranda Garant alle benodigde medewerking te verlenen waardoor Veranda Garant weer onbezwaard over de geleverde Goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Veranda Garant de Goederen op kosten van de Klant te deinstalleren en retour te zenden.

7. Prijzen en betaling

 1. Deze overeenkomst is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
 2. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering te voldoen. Indien betaling op factuur geschiedt, dient deze
  binnen 14 dagen na ontvangst daarvan te zijn voldaan door middel van girale overboeking. Veranda Garant is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Veranda Garant terstond gerechtigd om de Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een – niet voor matiging vatbaar – bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw.
 4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Veranda Garant is het de Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen, de Klant kan derhalve ook geen aanspraak maken op enig retentierecht.
 5. Alle prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave of de totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder fiscale lasten, heffingen, grondstoffen- en materiaalprijzen, invoerrechten, vrachtkosten en wisselkoersen van of ten opzichte van de Euro. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de levering wijzigingen van deze prijsbepalende factoren mochten voordoen, dusdanig dat dit tot een verlaging of verhoging van de kostprijs van Veranda Garant leidt, heeft Veranda Garant het recht de overeengekomen prijs gedurende de overeenkomst aan te passen.

8. Garantie en aansprakelijkheid

 1. De Klant aanvaardt dat alle Goederen worden verkocht met alle bekende, onbekende, zichtbare en onzichtbare feitelijke en juridische gebreken, lasten en beperkingen. Op al deze Goederen wordt slechts garantie verleend voor zover en als zolang de fabrikant fabrieksgarantie heeft verleend. De Klant kan hierover informatie vragen aan Veranda Garant.
 2. De Klant is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur na (op)levering te controleren. Wanneer de prestatie niet voldoet en er derhalve sprake is van een klacht, dient De Klant binnen 7 dagen na levering Veranda Garant hieromtrent te informeren.
 3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Veranda Garant indien de klacht binnen de garantie/verantwoordelijkheid van Veranda Garant valt, de verwerking van de Goederen nog niet heeft plaatsvonden en geen exoneratie van toepassing is, de klacht trachten te verhelpen door kosteloos naar redelijkheid het geleverde te herstellen ofwel te vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om de klacht effectief te verhelpen, heeft de Klant het recht de overeenkomst ten aanzien van dat gebrek te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
 4. Wanneer de Klant Veranda Garant omtrent de klacht te laat heeft geïnformeerd, de Klant de afronding van een fase heeft bevestigd, de Klant toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase, de Klant het geleverde in gebruik heeft genomen of verwerkt, de Klant de factuur heeft voldaan, een jaar is verstreken nadat is geleverd of het werk is opgeleverd, vervalt zijn recht op enige remedie.
 5. Indien er sprake is van verwerking/montage van de geleverde Goederen door Veranda Garant: het werk is opgeleverd, en daarmee goedgekeurd wanneer Veranda Garant aan de Klant heeft medegedeeld dat de overeenkomst is voltooid en de Klant dit werk heeft aanvaard.

  De oplevering heeft tevens plaatsgevonden indien:
  a) 8 dagen zijn verstreken nadat de Klant de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, maar deze ook niet heeft geweigerd;
  b) De Klant het Goed in gebruik heeft genomen, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het goed dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, en de Klant niet binnen 5 dagen het resultaat heeft geweigerd;
  c) Veranda Garant de factuur met de gehele hoofdsom heeft verstuurd en de Klant deze heeft voldaan;

 6. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien de Klant onjuist of onzorgvuldig gebruik valt te verwijten of in het geval de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veranda Garant, eigenhandig of door derden wijzigingen, installatie, montage of reparatie in/aan de Goederen aanbrengt of doet aanbrengen. De Klant heeft evenmin recht op enige remedie indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld stormschade, of indien de Goederen door anderen dan Veranda Garant zijn gerepareerd, gewijzigd of worden onderhouden. De Klant is verplicht om de Goederen met gepaste zorg te behandelen en zij dient haar medewerkers en alle andere gebruikers van de Goederen deugdelijk te instrueren in het juiste gebruik, zijnde het gebruik conform de gebruiksvoorschriften van de Goederen en/of de instructies van Veranda Garant.
 7. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten begrepen wordt, voordoet dat tot aansprakelijkheid van Veranda Garant leidt, dan zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Veranda Garant gesloten beroeps- ofwel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, of als de verzekeraar van Veranda Garant niet tot uitkering zou overgaan of in het geval dat Veranda Garant er niet voor verzekerd is, tot de hoogte van het eind-factuurbedrag, vermeerderd met 15%.
 8. Indien de Klant voor enig aan de overeenkomst verbonden risico is verzekerd, is hij gehouden hierop een beroep te doen en Veranda Garant te vrijwaren tot het bedrag van het eventuele eigen risico.
 9. Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste schuld is elke aansprakelijkheid van Veranda Garant beperkt tot het herstellen van voorzienbare schade die de Klant heeft geleden. Aansprakelijkheid ten aanzien van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies of beschadiging van zaken, verlies van contracten en supplementaire kosten is te allen tijde uitgesloten.
 10. De Klant vrijwaart Veranda Garant voor alle aanspraken van derden terzake van de door Veranda Garant verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of welk tijdstip die schade is geleden.
 11. Veranda Garant is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit, design en afmetingen.
 12. De Klant heeft in ieder geval geen recht op garantie of enige remedie indien niet tijdig/stipt is voldaan aan de/een betalingsverplichting.

9. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Veranda Garant geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen.
  2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Veranda Garant opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Veranda Garant onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Veranda Garant bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  3. Indien Veranda Garant bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

10. Beëindiging van de overeenkomst

 1. Art. 7:408 en 7:764 BW zijn van de overeenkomst uitgesloten. Indien de Klant tussentijds de overeenkomst wenst te beëindigen, is zij alsnog het gehele honorarium verschuldigd. Deze vergoeding is gebaseerd op het onverwacht wegvallen van het belang dat met de uitvoering van de overeenkomst is gemoeid, zoals bijvoorbeeld emplooi houden voor eigen en ingehuurd personeel waardoor de daarbij behorende kennis, ervaring en beschikbaarheid aan Veranda Garant kan blijven worden gebonden of vergoeding van vaste bedrijfsmiddelen zodat Veranda Garant de daarbij behorende productiecapaciteit aan haar kan blijven binden.
 2. Veranda Garant heeft het recht de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

  a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veranda Garant ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
  b) aan de Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, de Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.
  c) Er op een aan de Klant toekomend recht beslag wordt gelegd.

 3. In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door de Klant aan Veranda Garant verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Daarnaast is Veranda Garant gerechtigd om een evenredig deel, in verhouding tot het voltooide deel van de opdracht, van de overeengekomen geldsom te factureren met een minimum van 50%.

11. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 1. Veranda Garant is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan derden over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Veranda Garant.
 2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waaronder de (hoofd)vestigingsplaats van Veranda Garant valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waaronder de (hoofd)vestigingsplaats van Veranda Garant valt.

12. Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is alleen van toepassing bij verkoop aan een Consument en indien de overeenkomst tevens niet in een fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.
 2. De Consument heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Consument heeft echter geen recht van herroeping in het geval de koop betrekking heeft op Goederen die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. De Consument heeft evenmin een recht op herroeping in andere in art. 6:230o BW genoemde gevallen. De Consument heeft evenmin een recht op herroeping indien installatiewerk heeft plaatsgevonden.
 3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij de Consument in dezelfde bestelling meerdere Goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatst geleverde Goed fysiek in bezit krijgt.
 4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Veranda Garant, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven onderaan deze algemene voorwaarden en die eveneens middels deze linkis te downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.
 5. De herroeping heeft binnen de daarvoor gestelde termijn plaatsgevonden indien de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument is verzonden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 6. Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen die de Consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de door de Consument gekozen levering anders dan de door Veranda Garant geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Veranda Garant op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen, van Veranda Garant terug. Veranda Garant betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk met betaling in een ander betaalmiddel heeft ingestemd; in ieder geval zal de Consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 7. Veranda Garant is gerechtigd de terugbetaling op te schorten tot het moment dat zij de Goederen heeft terugontvangen, of de Consument heeft aangetoond dat de Consument de Goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Veranda Garant zal de Goederen afhalen of de Consument dient de Goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan Veranda Garant heeft medegedeeld, aan Veranda Garant retour te zenden of te overhandigen. Aan de termijn voor retourzending is voldaan als de Consument de Goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de Goederen komen voor rekening van de Consument. De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Goederen die het gevolg is van het gebruik van de Goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen.

Veranda Garant
De Tienden 19
5674 TA Nuenen
Nederland

Binnen 2 weken een veranda?